+48603549718 adwokat.iwanczuk@o2.pl

Zakres działalności

Prawo Cywilne

Z tej dziedziny przykładowo prowadzimy sprawy związane z prawem własności, a w tym nabyciem i utratą co obejmuje także darowizny, sprzedaż, zasiedzenie, a także jej ochronę, prawo współwłasności, regulacje stanów prawnych nieruchomości a w tym rozgraniczenie i podział:

 • prawami rzeczowo – ograniczonymi takim jak użytkowanie, służebności gruntowe, osobiste a w tym dotyczące drogi koniecznej, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz hipoteką,
 • posiadania, co obejmuje także nieruchomości,
 • zobowiązania, a w tym przede wszystkim dot. bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych i odpowiedzialności odszkodowawczej, sprzedaży, zamiany, dostaw, umów o dzieło oraz robót budowlanych, najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczek, zleceń, spółek, darowizn, rent i dożywocia, przewozów.

Odnośnie odszkodowań to obejmują one m.in. wypadki komunikacyjne oraz błędy w sztuce lekarskiej i inne uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia:

 • spadkowym począwszy od dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisów
  i poleceń, odpowiedzialności za długi spadkowe, umów dot. spadku do ustalenia
  wspólności majątku spadkowego, działu spadku i zniesienia współwłasności czy
  roszczeń o zachowek,
 • roszczeniu z tytułu naruszenia dóbr osobistych czy też sprawy dot. uznania za
  zmarłego, bądź stwierdzenia zgonu,
 • ubezwłasnowolnienia.

Prawo Rodzinne

Z tej dziedziny przykładowo prowadzimy sprawy związane z:

 • zawarciem małżeństwa oraz prawami i obowiązkami małżonków, rozwodem i separacją, wspólnością majątkową i jej rozdzielnością oraz podziałem majątku wspólnego,
 • ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa, władzą rodzicielską, pieczą zastępczą, kontaktami z dzieckiem, rozstrzygnięciami o istotnych sprawach dziecka oraz adopcją,
 • alimentami.

Prawo Karne i Wykonawcze

Prowadzimy sprawy, które wiąże się z reprezentacją osób, podejrzanych, oskarżonych, obwinionych, skazanych mając na uwadze prawo do obrony a także pokrzywdzonych które mają możliwość działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, obrona na każdym etapie postępowania zarówno przygotowawczego – śledztwo i dochodzenie jak i obrony przed sądem.

W zakresie prawa wykonawczego reprezentujemy skazanych w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, odroczenia kary pozbawienia wolności, jej zamiany, udzielenia przerwy w karze, udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary.

Prawo Wieczysto-Księgowe

Prowadzimy sprawy począwszy od założenia Księgi Wieczystej, dokonania wpisu własności nieruchomości do usunięcia niezgodności między istniejącym wpisem a rzeczywistym, stanem prawnym osoby, której prawo nie jest wpisane bądź jest błędnie wpisane albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia.

Prawo Mieszkaniowe

Prawo mieszkaniowe to prawo, którego stosunki wynikają nie tylko z kodeksu cywilnego, ale też z ustaw o:

 • ochronie praw lokatorów i najmu lokali mieszkaniowych,
 • spółdzielniach,
 • własności lokali.

Przykładowo prowadzimy sprawy dot. m.in. takich zagadnień jak zawarcie umowy najmu oraz użyczenia, jej wypowiedzenia i rozwiązań, kaucji i opłat, eksmisji, spółdzielczego prawa lokatorskiego i własnościowego do lokalu oraz własności lokalu także we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzania tymi nieruchomościami przez Zarząd bądź Zarządcę, prawami i obowiązkami a w tym podejmowaniem uchwał i ich zaskarżaniem do Sądu.
Specjalizujemy się w sprawach dotyczących praw do lokali o rożnym statusie, w tym także w przypadku rozwodu, śmierci i eksmisji. Ponadto pomożemy w kwestii przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego w prawo własności i odwrotnie – w przypadku roszczeń o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego. Nasze kancelarie są gwarantem korzystnego rozwiązania dla Ciebie sprawy.

Prawo Spółdzielcze

Prawo spółdzielcze w głównej mierze określa: zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni, prawa i obowiązki członków spółdzielni, organy spółdzielni, kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni, zasady nadzoru nad spółdzielnią, zasady lustracji spółdzielni oraz zależności i relacje między najemcą a osobą wynajmującą. Nasze Kancelarie Adwokackie mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze i współpracy z różnymi spółdzielniami mieszkaniowymi. Klientów bronimy w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawę o ochronie praw lokatorów.

Prawo Administracyjne

Przykładowo prowadzimy sprawy związane z wydawanymi decyzjami i postanowieniami, ich zaskarżeniem łącznie z postępowaniem przed Sądami Administracyjnymi.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzimy sprawy niezależnie od nawiązania stosunku pracy, jego ustalenia i wynagrodzenia, odpowiedzialności materialnej, urlopów, czasu pracy, do spraw wypadków przy pracy i chorób zawodowych i dochodzenia świadczeń z tytułu należnych rent i emerytur.

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza